Kraków, Polska    507 737 379    maminka@maminka.pl

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w „Konkursie z dnia 14.11.2016r”.
2. Konkurs prowadzony jest poprzez fanpage MaminkaPhotography na Facebooku.
3. Organizatorem Konkursu jest Maminka Photography, Iwona Klimek-Szklarz, ul. Petrażyckiego 12A/4, 30-399 Kraków, NIP: 6792707786, REGON: 123123144 (dalej zwana „Organizatorem”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest: Maminka Photography, Iwona Klimek-Szklarz, ul. Petrażyckiego 12A/4, 30-399 Kraków, NIP: 6792707786, REGON: 123123144.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
7. Konkurs odbywa się wyłącznie na tablicy organizatora fanpage MaminkaPhotography. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać komputer z dostępem do Internetu lub urządzenie mobilne oraz profil na Facebooku.

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest w stanie przyjechać po wygraną na sesję do Krakowa pod wskazany przez Organizatora adres.
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, jest osoba pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną.
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs obejmuje przesłanie odpowiedzi na pytanie/zadanie konkursowe: ,,Opisz swoje najpiękniejsze wspomnienie lub skojarzenie związane Bożym Narodzeniem. Niech to będzie jedna z tych rzeczy, na myśl których robi się ciepło na sercu”.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 14.11.2016 r.
3. Odpowiedź, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym na fanpage’u MaminkaPhotography na Facebooku, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi 2 najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze, zgodne z pytaniem/zadaniem konkursowym: ,,Opisz swoje najpiękniejsze wspomnienie lub skojarzenie związane Bożym Narodzeniem. Niech to będzie jedna z tych rzeczy, na myśl których robi się ciepło na sercu”.
5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 18.11.2015r. do godz. 23.59.
7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców, przez Maminkę Photography reprezentowaną przez Iwonę Klimek-Szklarz, ul. Petrażyckiego 12A/4, 30-399 Kraków.
W przypadku wygranej wyrażam Mamince Photography zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Maminka Photography pod adresem: https://www.facebook.com/MaminkaPhotography/.
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Maminka Photography, Iwona Klimek-Szklarz, ul. Petrażyckiego 12A/4 30-399 Kraków. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/MaminkaPhotography/) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
8. Nagrodą w konkursie są 2 sesje, dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. W skład każdej sesji wchodzi świąteczna stylizacja wraz z dodatkami i strojami (jeśli takimi Organizator dysponuje -odpowiedni rozmiar), które są własnością Maminki Photography. Efektem końcowym sesji jest 5 najlepszych ujęć przesłanych drogą elektroniczną na wskazany adres email w formacie .jpg w wersji do wydruku format 15x21 oraz w wersji miniaturek do publikacji w Internecie z logo Maminka Photography, a także świąteczna e-kartka w wersji elektronicznej do przesłania mailem lub mms-em. Łączna wartość nagrody to 350zł brutto (trzysta pięćdziesiąt złotych), każda wygrana nie podlegająca wypłacie w wysokości 10 %, która wpłacona zostanie przez Fundatora nagród na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
9. Organizator przyzna nagrody 2 uczestnikom, a wyniki opublikuje w formie posta dodanego na fanpage’u MaminkaPhotography na Facebooku (https://www.facebook.com/MaminkaPhotography). Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) wiek i płeć dziecka,
d) telefon kontaktowy,
e) adres zamieszkania.
Dane te posłużą do kontaktu Maminki Photography, w celu ustalenia konkretnego terminu sesji.
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagrody w Konkursie należy odebrać/ umówić się na sesje w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nie zastosowanie się do ww terminu powoduje utratę nagrody.
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas sesji przez Maminkę Photography a tym samym wizerunku dziecka na wszystkich znanych w obecnej chwili polach eksploatacji: media społecznościowe, strona internetowa, reklama w formie elektronicznej, czy drukowanej, w celach promocyjnych, w prasie, galeriach itp.
14. Uczestnik konkursu, który otrzyma produkt końcowy w postaci 5 plików elektronicznych w formacie jpg, może wykorzystać je tylko i wyłącznie w celach własnych (wydruk fotografii, lub zamieszczanie miniaturek zdjęć na portalach społecznościowych z logo Maminki Photography). Uczestnik konkursy w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści finansowych z uzyskanego w ramach konkursu (5 ujęć w formacie .jpg) utworu bądź jego części pod rygorem wyciągnięcia przez Maminke Photography konsekwencji prawnych.
15. Uczestnik konkursu we własnym zakresie musi dojechać do domowego studia Maminki Photography w ustalonym konkretnie terminie i godzinie. Nie ma możliwości dojazdu do klienta, aby wykonać wygraną sesje.

IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub
zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym
Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4.Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Maminka Photography Iwona Klimek-Szklarz, ul. Petrażyckiego 12A/4 30-399 Kraków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji .
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 14.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

error: Content is protected !!